anon yodho

February 22, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการ

February 19, 2024

โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม (Low Sodium Campaign Funding)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล🎉 ขอแสดงความยินดีกับโครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม(Low Sodium campaign funding) โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อ.ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ อรรถพงษ์ ฤทธิทิศหัวหน้าโครงการ และมีคณะทำงานได้แก่ นางสมศิริ โพธารินทร์ นายอานนท์ ยอดหอ นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย นายสุชาติ […]
February 19, 2024

สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2566 วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

February 16, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย