anon yodho

November 9, 2023

ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

November 9, 2023

ผู้บริหารประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร

October 4, 2023

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ที่จบการศึกษา ปี 2565 ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ณ ห้อง 2311 อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ […]
September 26, 2023

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 PERFORMANCE AGREEMENT (PA) 2024 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา