anon yodho

March 30, 2023

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ […]
March 30, 2023

ผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่อยงาน  ในที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ด้านความโปร่งใส […]
March 30, 2023

บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตในการประชุมบุคลาการ ครั้งที่ 2/2566
September 12, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร