anon yodho

September 8, 2023

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจาอาคารของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ

September 8, 2023

โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดค่ายวิชาการ “โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566” สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SETM)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 59 คน โดยมีคณาจารย์ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรศาสตร์) เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการดำเนินงานค่ายในครั้งนี้ ซึ่งมีฐานในการฝึกปฏิบัติจำนวน […]
September 8, 2023

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้บริหารหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ […]
September 8, 2023

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้ (2 กันยายน 2566) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวโอวาทในงานวันครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานฯ ณ อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล […]