ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมขั้นสูงทางจีโนมิกส์สำหรับการแพทย์แม่นยำฯ