หลักสูตรอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา”

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คือ ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่จำกัดชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปแบบของสิ่งของที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของกฎหมายและประโยชน์ของการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประดิษฐ์พึงจะได้รับจากผลงาน จึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

2. เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


หลักสูตรอบรม “การออกแบบจัดสวน”

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางปฏิบัติการในการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ วัสดุพืชพรรณ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภูมิทัศน์ และการประยุกต์ใช้ เรียนรู้ ความหมาย ประวัติ และรูปแบบของสวน วัสดุพืชพรรณและการใช้ในงาน สิ่งก่อสร้างและวัสดุตกแต่งในสวน งานพื้นแข็ง การสำรวจและปักผังบริเวณ หลักการออกแบบและวางผังบริเวณ สวนหย่อมและสวนหิน การออกแบบน้ำตก ลำธาร และน้ำพุ การประมาณราคา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์