ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีขั้นสูงสาหรับวิเคราะห์โปรติโอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ทางการแพทย์แม่นยำ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ลาดับสารพันธุกรรมขั้นสูงทางจีโนมิกส์สาหรับการแพทย์แม่นยา
May 13, 2024

ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีขั้นสูงสาหรับวิเคราะห์โปรติโอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ทางการแพทย์แม่นยำ