ลงพื้นที่ติดตามนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปี 4

สุขสันต์วัน สงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย
April 9, 2024
ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
April 26, 2024

ลงพื้นที่ติดตามนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปี 4

วันที่ 23-25 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ลงพื้นที่ติดตามนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปี 4 (Site visit ครั้งที่ 2) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 18 พื้นที่ ในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผอ.รพ.สต. และพี่เลี้ยงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี