โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม (Low Sodium Campaign Funding)

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
January 9, 2024
สุขสันต์วัน สงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย
April 9, 2024

โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม (Low Sodium Campaign Funding)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ
โครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม(Low Sodium campaign funding)

โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อ.ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ
หัวหน้าโครงการ และมีคณะทำงานได้แก่ นางสมศิริ โพธารินทร์ นายอานนท์ ยอดหอ นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย นายสุชาติ พลชัย นางสาวแสงสุรีย์ ศรีสะอาด และนางสาวอภิญญา ชัยน้อย