นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 เข้าเยี่ยมฯ

9 ธันวาคม วันต่อต้านการทุจริตสากล
December 7, 2023
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากดักแด้และบรรจุภัณฑ์
January 9, 2024

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 เข้าเยี่ยมฯ

4 มกราคม 2567 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 พร้อมด้วยคณะ

ได้เข้าเยี่ยมติดตามการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ผู้ปกครอง ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะสมอง อีคิวและไอคิวปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10

โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมการประชุมติดตามโครงการดังกล่าวฯ พร้อมด้วย ดร.เรืองอุไร อมรไชย และ ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน บรรยายความคืบหน้าของโครงการฯในที่ประชุม

ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ