ประกวดราคาซื้อโดรนใช้ในการบริการวิชาการและการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรฯ (จำนวน 2 ชุด)