ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร
June 6, 2022
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
June 6, 2022

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา เมืองสง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับทางกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 2206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex Meeting
ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชี้แจงประเด็นที่มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ