การรับสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล