โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์

โครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง
January 7, 2022
ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก
January 7, 2022

โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์ ” วิทยากรคือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณเทวราช ทิพอุตร์ นักวิชาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ห้องประชุม 2211 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร