ทดสอบ
August 17, 2018
อำนาจหน้าที่
May 27, 2022

Visoin Mission

M – Mastery: รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

U – Unity: สามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว

A – Aspiration: ทะเยอทะยาน มุ่งสู่ความสำเร็จ

M – Morality: ความดีงาม มีคุณธรรม