บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานบริหารทั่วไป

นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: wiwatchai.oka@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1108

นางสาวสุจิตรา บุญอยู่
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

E-mail: sujittra.boo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1309

นางอรุณวิไล วันทาพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail: arunvilai.wan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1301

นางรุ่งนภา ไพจิตร
นักวิชาการพัสดุ

E-mail: rungnapha.pai@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1105

นางพัชริดา อกอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: patcharida.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1308

นายณฐกร พันธ์คำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: nathakorn.pan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1109

นางสาวญาอาภา บุปผาดารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail: yaarpa.bup@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1303

นางสาวรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail: rungrudee.kul@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1303

นายประเสริฐ แก้วประดับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง

E-mail: praserd.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1109

นายพานิชกรณ์ สุภาจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล

E-mail: panitchakorn.sup@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

นางสาวประภัสสร มหาโยธี
นักทรัพยากรบุคคล

E-mail: prapatsorn.mah@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

นายชัยอนันต์ ทุมชาติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-mail: chaianan.tum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1116

นายอานนท์ ยอดหอ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

E-mail: anon.yod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1116

นางสาวปิยารัตน์ กัลยา
นักวิชาการเกษตร

E-mail: piyarat.kal@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1108

สิบเอกภาณุพงษ์ สร้อยเพชร
นักวิชาการพัสดุ

E-mail: phanuphong.soi@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1105

นายสุวิทย์ จันทร์สา
พนักงานขับรถ

E-mail: suwit.chu@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1110

นายธวัตน์ ยศศักดิ์
พนักงานขับรถ

E-mail: thawat.yod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1110

นายสันชัย เต้าทอง
ช่างเทคนิค

E-mail: sanchai.tao@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1109

นายเทวราช ทิพอุตร์
นักวิชาการสารสนเทศ

E-mail: tewarat.thi@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1116

นายสุชาติ พลชัย
ช่างเทคนิค

E-mail: suchat.pho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1109

นายวุฒิศักดิ์ สุขสิมมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-mail: wuttisak.suk@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

น.ส.ประภัสสร สุขภาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: prapatsorn.suk@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1113

น.ส.เมธาวี โล่ห์คำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: Methawi.lok@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

น.ส.เกวลิน ดำนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail  : kewalin.dum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1116

 

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

นางสมศิริ โพธารินทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: somsiri.pot@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสาวขนิษฐา สามิตร์
นักวิชาการศึกษา

E-mail: khanittha.sam@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+849-6253

นายโชคชัย ชมชื่นธนโชค
นักวิชาการศึกษา

E-mail: chokchai.cho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางสาวสุชา จำปานนท์
นักวิชาการศึกษา

E-mail: sucha.jum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางสาวจันทร์ธิดา สุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: jantida.sur@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: khanitta.kun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1112

นางจุฬาลักษณ์ นุชนนท์
นักวิทยาศาสตร์

E-mail: julalak.ban@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย
ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: wanwisa.sak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นายไกรินทร์ ไกรศรีวรรธนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: kairin.kra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาวรุศจิรา ​วงสกุล
บรรณารักษ์

E-mail: rusjira.won@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1306

น.ส.แสงสุรีย์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail : sangsuree.sri@mahidol.ac.th