สำนักงานบริหารทั่วไป

นายพานิชกรณ์ สุภาจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล

E-mail: panitchakorn.sup@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

นางพัชริดา อกอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: patcharida.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1308

นางสาวประภัสสร มหาโยธี
นักทรัพยากรบุคคล

E-mail: prapatsorn.mah@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

นางสาวอธิชา เจียรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: athicha.jia@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

นายอนุชิต ศรีนวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: 
โทรศัพท์: i+890-1106

นายสุวิทย์ จันทร์สา
พนักงานขับรถ

E-mail: suwit.chu@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1110

นายธวัตน์ ยศศักดิ์
พนักงานขับรถ

E-mail: thawat.yod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1110

นางสาวพัชรีภรณ์ สระแสง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-mail: @mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1106

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

นายชัยอนันต์ ทุมชาติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-mail: chaianan.tum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสมศิริ โพธารินทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: somsiri.pot@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสาวจุฬาลักษณ์ บางเหลือ
นักวิทยาศาสตร์

E-mail: julalak.ban@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาวพรวลี แตงนารา
นักวิทยาศาสตร์

E-mail: @mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-

นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย
ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: wanwisa.sak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1111

นางสาวแสงสุรีย์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: sangsuree.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นายศราวุธ จันทา
นักบริหารงานวิจัย

E-mail: sarawut.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1307

นางสาวอภิญญา ชัยน้อย
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ

E-mail: @mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-