job MUAM

August 23, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 2 อัตรา)

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาพยาธิวิทยาคลินิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง “เดิมวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ขอเลื่อนประกาศวันที่ 6 ตุลาคม 2566”
August 23, 2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

August 16, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสินทรัพย์)

August 16, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์