job MUAM

October 24, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

October 20, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาวิชาชีวสารสนเทศ

October 6, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาวิชาพยาธวิทยา

October 4, 2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย