job MUAM

February 3, 2022

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)

February 1, 2022

ประกาศขยายรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ขยายครั้งที่2)

>> ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ขยายครั้งที่ 2) >> ใบสมัคร
December 9, 2021

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)

December 9, 2021

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต