อาจารย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์

ผศ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์
อาจารย์

E-mail: samang.sup@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล
อาจารย์

E-mail: wongwarut.boo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1305

ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา
อาจารย์

E-mail: watinee.sun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1117

ผศ.ดร.กมลชนก รักเสรี
อาจารย์

E-mail: kamolchanok.ruk@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1201

ดร.อรุณี ทองอ่อน
อาจารย์

E-mail: arunee.tho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1117

ดร.ศศลักษณ์ แก้วบุตรา
อาจารย์

E-mail: sasalux.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์
อาจารย์

E-mail:  prasert.pra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1302

ดร.อำไพ โสรส
อาจารย์

E-mail: ampai.sor@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1302

ดร.อิสระพงศ์ โพธิ์สุข
อาจารย์

E-mail: issarapong.pho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

อาจารย์ณฐกมล ผดาเวช
อาจารย์

E-mail: nathakamon.pad@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

อาจารย์พิศมัย นาทัน
อาจารย์

E-mail: pisamai.nat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

ดร.สุภาวดี พันธุมาศ
อาจารย์

E-mail: suphawadee.pat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

อาจารย์พัทธจารี กระแสเสน
อาจารย์

E-mail: pattajaree.kra@mahidol.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ศิริพร ศิริกัญญาภรณ์
อาจารย์

E-mail: siriporn.sir@mahidol.ac.th

ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์
อาจารย์

E-mail: pornpan.pra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1302

ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ
อาจารย์

E-mail: attapong.rit@mahidol.ac.th

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ดร.พรพักตร์ สุรำไพนิธิพร
อาจารย์

E-mail: pornpuak.sur@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1114

ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน
อาจารย์

E-mail: pairin.yod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1120

ดร.เรืองอุไร อมรไชย
อาจารย์

E-mail: ruangurai.amo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1120

อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์
อาจารย์

E-mail: yuwadee.sar@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1120

อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม
อาจารย์

E-mail: sirirat.int@mahidol.ac.th
โทรศัพท์:  i+890-1120

อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร
อาจารย์

E-mail: rapeephan.san@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1120

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
อาจารย์

E-mail: wittaya.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1203
(ประธานหลักสูตร)

ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย
อาจารย์

E-mail: maliwan.sao@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1202

ดร.สุทิน กันยะมี
อาจารย์

E-mail: sutin.kan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1101

ดร.หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์
อาจารย์

E-mail: neungrutai.pro@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1103

ดร.จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด
อาจารย์

E-mail: chirasak.pho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1101

ดร.พัชรี มะลิลา
อาจารย์

E-mail: patcharee.mal@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1101

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง
อาจารย์

E-mail: chotika.mua@mahidol.ac.th
โทรศัพท์:  i+890-1102
(ประธานหลักสูตร)

ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์
อาจารย์

E-mail: patticha.kul@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1102

อาจารย์มุกดา วงค์อ่อน
อาจารย์

E-mail: mukda.woo@mahidol.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

ดร.จุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์

E-mail: chuthathip.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท์:: i+890-1102

อาจารย์ประภากร ศิริสถิตย์
อาจารย์

E-mail: prapakorn.sir@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1115

อาจารย์อุทัยวรรณ ผิวพรรณ
อาจารย์

E-mail: uthaiwan.phe@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1118

อาจารย์ปรัช กองสมบัติ
อาจารย์

E-mail: prat.kon@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1102

อาจารย์เจตพล แสงกล้า
อาจารย์

E-mail: jettapon.san@mahidol.edu
โทรศัพท์: i+890-1102