อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์

ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล
ประธานบริหารหลักสูตร

E-mail: wongwarut.boo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1305

ผศ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์
อาจารย์

E-mail: samang.sup@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

ผศ.ดร.กมลชนก รักเสรี
อาจารย์

E-mail: kamolchanok.ruk@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1201

ดร.อรุณี ทองอ่อน
อาจารย์

E-mail: arunee.tho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1117

ดร.ศศลักษณ์ แก้วบุตรา
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: sasalux.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

ดร.นภัส อามาตย์มุลตรี
อาจารย์

E-mail: napat.arm@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

ดร.ชุติมา รัตนวรรณ
อาจารย์

E-mail: chutima.rat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

นายไกรินทร์ ไกรศรีวรรธนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: kairin.kra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

นางสาวสุชา จำปานนท์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

E-mail: sucha.jum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: saowalak.run@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1205

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์
ประธานบริหารหลักสูตร

E-mail:  prasert.pra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1302

ดร.อำไพ โสรส
อาจารย์

E-mail: ampai.sor@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1302

ดร.อิสระพงศ์ โพธิ์สุข
อาจารย์

E-mail: issarapong.pho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

นางสาวณฐกมล ผดาเวช
อาจารย์

E-mail: nathakamon.pad@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

ดร.สุภาวดี พันธุมาศ
อาจารย์

E-mail: suphawadee.pat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

นางสาวพัทธจารี กระแสเสน
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: pattajaree.kra@mahidol.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

นางสาวศิริพร ศิริกัญญาภรณ์
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: siriporn.sin@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์
อาจารย์

E-mail: pornpan.pra@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1302

ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail:  attapong.rit@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1204

ดร.กรกวรรษ ดารุนิกร
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: kornkawat.dar@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1302

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน
รักษาการแทนประธานบริหารหลักสูตร

E-mail: pairin.yod@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1120

ดร.เรืองอุไร อมรไชย
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: ruangurai.amo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1120

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์
ประธานบริหารหลักสูตร

E-mail: neungrutai.pro@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1103

ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
อาจารย์

E-mail: wittaya.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1203
(ประธานหลักสูตร)

ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย
อาจารย์

E-mail: maliwan.sao@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1202

ดร.สุทิน กันยะมี
อาจารย์

E-mail: sutin.kan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1101

ดร.จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด
อาจารย์

E-mail: chirasak.pho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1101

ดร.พัชรี มะลิลา
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: patcharee.mal@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1101

ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย
อาจารย์

E-mail: taweesak.viy@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1101

นางสาวจุฬาลักษณ์ คุณาสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร

E-mail: chulalak.kun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1101

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง
ประธานบริหารหลักสูตร

E-mail: chotika.mua@mahidol.ac.th
โทรศัพท์:  i+890-1102
(ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา
อาจารย์

E-mail: watinee.sun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: -

ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์
อาจารย์

E-mail: patticha.kul@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1102

ดร.มุกดา สุวรรณศรี
อาจารย์

E-mail: mukda.woo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1102

ดร.จุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์

E-mail: chuthathip.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท์:: i+890-1102

นางสาวประภากร ศิริสถิตย์
อาจารย์

(ลาศึกษาต่อ)
E-mail: prapakorn.sir@mahidol.ac.th

โทรศัพท์: i+890-1115

นางสาวอุทัยวรรณ ผิวพรรณ
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: uthaiwan.phe@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1118

นายปรัช กองสมบัติ
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: prat.kon@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: i+890-1102

นายเจตพล แสงกล้า
ผู้ช่วยอาจารย์

E-mail: jettapon.san@mahidol.edu
โทรศัพท์: i+890-1102