โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์  :  http://www.am.mahidol.ac.th