มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดี

ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
April 26, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา รัตนวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ซึ่งผลการรับรองฯดังกล่าว ถือว่าผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ระดับที่ 2 (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF)