ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีขั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โปรติโอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ทางการแพทย์แม่นยำฯ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมขั้นสูงทางจีโนมิกส์สำหรับการแพทย์แม่นยำฯ
May 31, 2024

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีขั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โปรติโอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ทางการแพทย์แม่นยำฯ