ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ลาดับสารพันธุกรรมขั้นสูงทางจีโนมิกส์สาหรับการแพทย์แม่นยา