ประกาศซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอออนด้วยเทคนิคไอออนโครโตกราฟี