คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา