บุคลากรร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA ประจำปี 2566
January 12, 2024
ขอเชิญชวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน
February 9, 2024

บุคลากรร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 11 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต