การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA ประจำปี 2566

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่าน ระดับ A
January 9, 2024
บุคลากรร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต
January 15, 2024

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA ประจำปี 2566

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA ประจำปี 2566
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA การประเมินภายในส่วนงาน (Preliminary Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2566ในวันที่ 10 และ 12 มกราคม 2567 ทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) โดยมีคณะกรรมการประเมินภายในส่วนงาน ได้แก่ ผศ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์, ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง และ ดร.สุทิน กันยะมี และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้ารับการประเมิน