ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากดักแด้และบรรจุภัณฑ์
January 9, 2024
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่าน ระดับ A
January 9, 2024

ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสมศิริ โพธารินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย และนางสาวจุฬาลักษณ์ บางเหลือ นักวิทยาศาสตร์

ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ Knowledge Management of Natural Mushrooms Wisdom in Amnat Charoen Province.
ในวารสาร บรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2566