โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากดักแด้และบรรจุภัณฑ์

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 เข้าเยี่ยมฯ
January 9, 2024
ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ
January 9, 2024

โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากดักแด้และบรรจุภัณฑ์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากดักแด้และบรรจุภัณฑ์
โดยมีคณะทำงาน ได้แก่
นางสมศิริ โพธารินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย หัวหน้าโครงการฯ
ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน รักษาการแทนประธานบริหารหลักสูตร คณะทำงาน
ดร.พัชรี มะลิลา ผู้ช่วยอาจารย์ คณะทำงาน
นางสาวจุฬาลักษณ์ บางเหลือ นักวิทยาศาสตร์ คณะทำงาน

เนื่องในโอกาสได้รับทุนวิจัย จำนวน 200,000 บาท จาก สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เรื่อง ทุนสนับสนุนภายใต้โครงการกองทุนพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อไปสู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2566