ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่าน ระดับ A

ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดโคนธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ
January 9, 2024
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA ประจำปี 2566
January 12, 2024

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่าน ระดับ A

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา สามิตร์ นักวิชาการศึกษา เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระดับ A และหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล สูงที่สุดในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา