9 ธันวาคม วันต่อต้านการทุจริตสากล

ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
November 9, 2023
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 เข้าเยี่ยมฯ
January 9, 2024

9 ธันวาคม วันต่อต้านการทุจริตสากล

9 ธันวาคม วันต่อต้านการทุจริตสากล
มหาวิทยาลัยมมหิดล ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ส่งเสริมค่านิยมองค์กร ดำเนินการตามหลักธรรมาธิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน