ผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต
March 30, 2023
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ
March 30, 2023

ผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่อยงาน พร้อมทั้งประกาศนโยบาย No Gift Policy ในที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร