ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารสินทรัพย์) 
March 17, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร