การสำรวจรูปแบบการผลิตไข่ไก่อินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ