เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข
June 6, 2022
บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม
June 6, 2022

โครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

       บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญให้เกียรติร่วมกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการสหวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรโดย ดร.สุภาวดี พันธุมาศ และคณะวิทยากรศูนย์สุขภาวะครอบครัว
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายข้อมูลและอบรมชิงปฏิบัติการ (สาธิตและฝึกปฏิบัติ) ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง (The Safety Hunter) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กและครอบครัว ฐานความปลอดภัยทางน้ำ ฐานความปลอดภัยทางการจราจร ฐานความปลอดภัยในบ้าน ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานการออกแบบชีวิต

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร