เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข

ประชุมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสังคมในหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย
June 6, 2022
โครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
June 6, 2022

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (Sandbox) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นกรถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร