รณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
June 6, 2022
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
June 6, 2022

เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขต สุขภาพที่ 10

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขต สุขภาพที่ 10” และเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวเปิด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร