วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
June 6, 2022
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม.
June 6, 2022

เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย และป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564“รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
วันที่ 28 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย และป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564 “รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ในการนี้ นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ นางสาวขนิษฐา สามิตร์ เป็นผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลฯ ในนามตัวแทน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง Green Room (B121) อาคารมหิดลสิทธาคาร ในรูปแบบออนไลน์

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร