เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย
June 6, 2022
ประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T
June 6, 2022

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม.

พิธีปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม. รอบรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชุมชนบ้านสว่างเหนือ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวพิธีปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม. รอบรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชุมชนบ้านสว่างเหนือ โดยมี ดร.อำไพ โสรส และ ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมพิธีปิด ฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการฝึกปฎิบัติงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมแจ่มจันทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนาผาง อำเภอประทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร