ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
June 6, 2022
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
June 6, 2022

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัย
เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยการนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ ณ หนองโปร่ง ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่งพิธีฯ ดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น