วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า
June 6, 2022
ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ
June 6, 2022

ผศ.ดร. สำอางค์ ศุภฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอเเสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร. สำอางค์ ศุภฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง Exploiting crude betel nut (Areca catechu Linn.) extracted solution as a natural reagent with sequential injection spectrophotometry for iron analysis in rice samples https://link.springer.com/article/10.1007/s13738-021-02337-2
ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสาร ระดับนานาชาติ International Journal of Iranian Chemical Society. (Q3)
* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร