การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน”
June 6, 2022
พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ
June 6, 2022

ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข

การประชุมวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง Mini theater อาคารศูนย์การเรียนชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งถอดบทเรียนรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษา และการกล่าวคำอำลาและให้ข้อเสนอแนะ ของคณาจารย์
 
* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร