กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565
June 6, 2022
บุคลากรปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
June 6, 2022

ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร