กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565
June 6, 2022
ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
June 6, 2022

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน”

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex Meeting
โครงการนี้ ถือเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน” โดยนางสาวประภัสสร มหาโยธี นักทรัพยากรบุคคล “แนวทางการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร” โดยคุณสถิต ม่วงกรุง ผู้จัดการสตีฟออร์แกนิคฟาร์ม “แนวทางการทำงานราชการของกระทรวงเกษตรฯ โดยเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ “การทำหนังสือราชการ” โดยนายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน สอบคัดเลือกเข้าทำงาน และ ชีวิตหลังจบการศึกษา” พร้อมทั้ง การกล่าวอำลาและให้ข้อเสนอแนะ ของคณาจารย์ และนักวิชาการศึกษา

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร