กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ
May 27, 2022
ITA07
May 27, 2022

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
หลักการและสาระสำคัญของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
การดำเนินงานที่ผ่านมา
การดำเนินงานในปัจจุบัน

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ในกำกับของรัฐ
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ในกำกับของรัฐ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คำสั่ง ….ที่ควรทราบ
ข้อบังคับ/ประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

ข้อบังคับ ว่าด้วยศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2551 (ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

ข้อบังคับ ว่าด้วยศูนย์พัฒนาปัญญาคม พ.ศ.2551 (ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2551

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็น พ.ศ. 2551

3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551

4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน พ.ศ. 2551

5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551

6.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

7.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 พร้อมเอกสารแนบท้าย

(1) บัญชีเงินเดือน

(2) หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาคณบดี 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดคณะ พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรรจุผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งปีแรกนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ใช้บังคับ พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2550
***https://mahidol.ac.th/temp/document/autonomy/pdf_2551/reg11.pdf

ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรรจุผู้ที่ผ่านการประเมินเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ก.บ.ค.01/51)

แบบประเมินข้าราชการ/ลูกจ้างผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

คำจำกัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงาน สิทธิการลาหยุดงานและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปรับปรุงและกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปรับปรุงบัญชี เงินเดือนและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการที่หน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายในประเทศ พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2552
***https://mahidol.ac.th/temp/document/autonomy/pdf_2552@search_notice.pdf

อัตราเงินเดือนพนักงานอุดหนุนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ

ใบสมัครพนักงาน

แบบทดลองปฏิบัติงาน

สัญญาข้อตกลงพนักงาน

แบบขอบรรจุพนักงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบตำแหน่งผู้ชำนาญการ ระดับ 6 ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งที่บรรจุคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานและแผนงาน/โครงการหรือผลงานที่จะทำในอนาคต

แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)

แบบประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพในหน้าที่

แบบประเมินสมรรถนะ

รายละเอียดของผลงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับต้น และ ระดับกลาง)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทผู้บริหารอื่นๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารและการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. 2552

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

การจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

การโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

แบบประเมินผลคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน เพื่อต่อเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์)

แบบประเมินผลคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน เพื่อต่อเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์)

แบบประเมินผลคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน เพื่อต่อเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์)

แบบประเมินผลคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน เพื่อต่อเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์)

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน

การดำเนินการของส่วนงาน พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน และการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การโอนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มภารกิจสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การโอนอำนาจหน้าที่ของกลุ่มภารกิจสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

คำถามและคำตอบ
ถาม – ตอบ

อื่น ๆ
การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 6 ก.พ. 50 โดยคณะทำงานประสานงานและติดตามการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ…
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนา เรื่อง รับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ประชาคมมีความกังวลใจเกี่ยวกับ(ร่าง) (html)

การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเชิญประชุม

ผลการรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 50
ผลการรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่ 1

ผลการรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่ 2

ผลการรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่ 3

ผลการรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่ 4