รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจําปีการศึกษา 2565