ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม