การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตลงเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 4
March 2, 2022
นายแพทย์สุรพร ลอยหา รับโล่เชิดชูเกียรติ
April 8, 2022

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)

 “การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)”

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและรักษาการแทนหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และคณะจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)

ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่สำรวจและร่วมหารือการจัดทำแผนดำเนินโครงการพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในมหาวิทยาลัยสุทธิเป็นศูนย์ภายใน 9 ปี หรือ ภายในปี พ.ศ. 2573 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร