งานประชุมถ่ายทอดข้อมูลสู่ภาคราชการและภาคเอกชน (U2T)
January 7, 2022
โครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง
January 7, 2022

ประชุมหารือข้ออตกลงการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย

         วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมหารือข้ออตกลงการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาเขตกาญจนบุรี อำนาจเจริญ และนครสวรรค์
โดยมี ศ.ดร. สุภา เพ่งพิศ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงในระดับ World’s Top 2% Scientists เป็นผู้ให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ในโครงการจัดตั้งฯ โดยเฉพาะด้านเด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุ และสาธารณสุข

 

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร